»

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.naramkynaruku.sk

1. Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci:

Beáta Palkovičová, Zámocká 248/15, 900 90 Dubová
IČO: 477 763 23
DIČ: 1086657638 (nie je platca DPH)
Tel.č.: 0908 436 275
E-mail: palkovicova@hotmail.sk
Číslo učtu: 2926915860/1100

Predávajúci zapísaný na Obvodnom úrade v Pezinku, číslo živnostenského registra 130-23734. Prevádzka elektronického obchodu: www.naramkynaruku.sk

Kupujúci:

Fyzická alebo právnicka osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavrením kúpnej zmluvy za predpokladu dodržania uvedených obchodných podmienok, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Tovar:

Produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.naramkynaruku.sk

Objednávka:

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru alebo služieb. 

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia kupujúcim pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode www.naramkynaruku.sk. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom objednávkového formulára e-shopu potvrdzuje predávajúcemu, že súhlasí s obchodnými podmienkami a takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako kúpna zmluva uzatváraná na diaľku. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky, teda kúpnej zmluvy. 

3. Objednanie tovaru

a. Objednávať je možné pomocou nákupného košíka v našom e-shope ktorý je otvorený denne 24hod pre elektronické objednanie tovaru. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom objednávacieho formulára elektronického obchodu e-shopu. Objednávka je zároveň kúpna zmluva, ktorej predmetom je iba tovar uvedený v objednávke. Kúpna zmluva sa uzatvorí potvrdením objednávky predávajúcim.

b. Spotrebiteľ pri každej objednávke musí uviesť svoje meno priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail. Všetky údaje o spotrebiteľovi (kupujúcom) budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z. z. použité v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). V cene tovaru nie je započítané poštovné.

c. Po zaevidovaní objednávky v systéme predávajúceho vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Po dokončení objednávky dostane kupujúci potvrdzujúci email o prijatí objednávky. Od zaevidovania sa snažíme vašu objednávku vybaviť od 1-3 dní. Ak nebude tovar na sklade budeme Vás informovať emailom . Objednávky sú vybavované v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

4. Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

a. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, a to v prvý deň zaevidovania objednávky.

b. Kupujúci má právo zrušiť objednávku pred expedíciou (dodanie tovaru 1 – 3 dni) bez udania dôvodu prostredníctvom emailu zaslaného na objednavky@naramkynaruku.sk, kde uvedie meno, priezvisko, názov tovaru a číslo stornovaného tovaru.

c. Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu, náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (kupujúci) v plnej výške. Kupujúci musí o svojom rozhodnutí vrátiť tovar informovať predávajúceho. Predvyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý kupujúci doručí predávajúcemu poštou, mailom alebo iným spôsobom, je zverejnený na www.naramkynaruku.sk. Tovar treba zaslať aj s písomným odstúpením v stanovenej lehote na našu adresu: Beáta Palkovičová, Zámocká 284/15, Dubová 90090 a to doporučene. Vrátený tovar, ktorý je zasielaný dobierkou nepreberáme.

d. Vašu požiadavku odstúpenia od objednávky vybavíme najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia formulára na odstúpenie od zmluvy. Sumu za vrátený tovar vám zašleme na vami uvedené číslo Vášho bankového účtu.

e. V prípade nesplnenia niektorej z uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar vrátime na náklady kupujúceho späť.

f. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V tomto prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

5. Dodacie podmienky

Dodanie objednaného a potvrdeného tovaru bude realizované a zaslané na vami určenú adresu v objednávke v lehote od 1 do 3 pracovných dní. O dlhšej dodacej lehote bude kupujúci informovaný mailom.
Tovar zasielame na dobierku Slovenskou poštou, a. s.. Každá zásielka obsahuje faktúru - daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe tovaru. Vo výnimočných prípadoch, ak tovar nie je na sklade ani u výrobcov a dovozcov alebo i., môže byť dodacia lehota dlhšia.

6. Cena, platobné podmienky, preprava a preberanie tovaru

a. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúcim, ktorý je uvedený na e-shope www.naramkynaruku.sk. Ceny uvedené v cenníku sú s DPH. Uvedené ceny v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená spotrebiteľovi (kupujúcemu) pri overovaní objednávky. Spotrebiteľ (kupujúci) uhrádza platbu za tovar dobierkou pri preberaní na Slovenskej pošte alebo prevodom/vkladom na bankový účet predávajúceho.

b. Splatnosť objednávky pri platbe na bankový účet je 14 dní od potvrdenia objednávky. Ak spotrebiteľ (kupujúci) objednávku neuhradí do stanoveného termínu má právo predávajúci objednávku zrušiť.

c. Poštovné sa účtuje podľa spôsobu platby a hodnoty vašej objednávky. V cene tovaru nie je započítané poštovné. Dobierkou Slovenskej pošty, a. s. je poplatok za poštovné 2,95 € na území Slovenskej republiky. Pri objednávke nad 50€ je poplatok za poštovné 0,00€. Platba prevodom –poplatok za poštovné 1,95 €, pri objednávke nad 50,00 € je poplatok za poštovné 0,00 €. Tovar do Českej republiky zasielame až po zaplatení za tovar na náš bankový účet. Cena za poštovné do Českej republiky je 3,00 €.

d. Pri preberaní zásielky je spotrebiteľ (kupujúci) povinný skontrolovať či nie je zásielka poškodená. Pri poškodení a porušení zásielky je povinný spotrebiteľ (kupujúci) bez prevzatia zásielky kontaktovať predávajúceho a so zásielkovou službou spísať zápis o škode zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie nebudú akceptované.

e. Spotrebiteľovi (kupujúci), ktorý si neprevzal zásielku bude poslaná správa e-mailom s informáciou ako pokračovať s jeho objednávkou. Na túto výzvu ma spotrebiteľ (kupujúci) možnosť odpovedať do 7 dní od doručenia správy. Ak kupujúci požiada o opätovné doručenie zásielky (tovaru) bude mu pripočítaný druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Pri opätovnom odoslaní vrátenej zásielky je odoslanie možné iba platbou vopred na náš bankový účet. Pokiaľ kupujúci na výzvu neodpovie do 7dní od doručenia správy bude objednávka zo strany predávajúceho stornovaná.

7. Záruka a reklamácie

a. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar hneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať. V tomto prípade ihneď kontaktujte prepravcu. Nezodpovedáme za škody spôsobené prepravou.

b. Záručná doba je 24 mesiacov pre tovar zakúpený na našej stránke www.naramkynaruku.sk, a to v zmysle Občianskeho zákonníka č. 150/2004. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Uplatniť reklamáciu si môže spotrebiteľ (kupujúci) len ak doručí tovar mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení s faktúrou o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ (kupujúci) riadi pokynmi ktoré dostane mailom od predávajúceho.

c. Tovar, ktorý je reklamovaný nesmie byť: poškodený, viditeľne používaný a nosený musí byť zabalený v originálnom obale a obsahuje dokumenty obdržané pri kúpe (faktúru – daňový doklad). Inak bude reklamácia považované za neplatnú. Tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho.

d. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil predávajúci. Záruka sa nevzťahuje za mechanické poškodenie tovaru spotrebiteľom (kupujúcim), používanie tovaru v nevhodných podmienkach, chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným nosením a pri prirodzenom opotrebovaní výrobku. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v prípade neodborného zásahu do výrobku v záručnej dobe inou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Predávajúci si vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a nezameniť ho za iný tovar.

e. Výmena tovaru je bezplatná iba ak tovar nie je poškodený pričom spotrebiteľ (kupujúci) hradí všetky náklady na prepravu. Pred odoslaním tovaru predávajúcemu ho musí kupujúci vopred informovať e-mailom.

f. Prijatá a schválená  reklamácia bude vybavená opravou alebo výmenou.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. O vybavení  reklamácie bude spotrebiteľ (kupujúci) upozornený e- mailom a predávajúci mu odošle tovar bezplatne na adresu kupujúceho. Spolu odošle kupujúcemu kópiu reklamačného protokolu. 

 8. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom e-shopu www.naramkynaruku.sk je Beata Palkovičová, Zámocká 248/15, 900 90 Dubová, IČO: 477 763 23 (nie je platca DPH).
Pre poskytnutie našich služieb potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Využívaním internetového obchodu www.naramkynaruku.sk zákazník (kupujúci) súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník (kupujúci) udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Likvidácia osobných údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. Prevádzkovateľ je povinný vykonať likvidáciu osobných údajov v lehote 1 mesiaca od doručenia písomnej žiadosti dotknutej osoby. Zákazník (kupujúci) bude o likvidácii osobných údajov informovaný písomnou formou. Zákazník (kupujúci) v prípade, že je fyzickou osobou je povinný pre uskutočnenie objednávky poskytnúť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. V prípade, že zákazník (kupujúci) nakupuje ako firma/živnostník, poskytuje obchodný názov a IČO. Objednávku je možné zadať ako registrovaný alebo neregistrovaný zákazník. Taktiež môže byť objednávka zadaná prostredníctvom emailu, v ktorom okrem požadovaného tovaru a osobných údajov udelí zákazník (kupujúci) súhlas na spracúvanie osobných údajov. Vo všetkých prípadoch sa osobné údaje uchovávajú. Všetky údaje sa uchovávajú v automatizovanej forme v databáze na serveri spoločnosti poskytujúcej webhostingovú službu internetovému obchodu naramkynaruku.sk a v listinnej forme v podobe faktúr a sú chránené pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu, ako kupujúceho. Poskytnuté osobné údaje sú využívané k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožňujú nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť doklad o kúpe tovaru, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. Internetovému obchodu naramkynaruku.sk neposkytujete žiadne informácie týkajúce sa práce s peniazmi na Vašich účtoch. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky a doručovateľská služba - Slovenská pošta, a. s. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Zákazník (kupujúci) má ďalej práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z., predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

9. Záverečné ustanovenie

a. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

b. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny, pričom bude kontaktovať spotrebiteľa, ktorý má právo pri takto upravených cenách odstúpiť od zmluvy.

c. Spotrebiteľ (kupujúci) potvrdením objednávky potvrdzuje že súhlasí s obchodnými podmienkami že sa s nimi oboznámil a že s nimi súhlasí.

d. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa (kupujúceho) č.634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

e. Všeobecné obchodné podmienky boli formulované za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

f. Na vzťahy a podmienky neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj prípradné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

wer54w66sf32re2